Regulamin Serwisu Olneo.pl
oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Olneo.pl, prowadzonego przez firmę O.I.R.I.X Ltd. Registered adress, 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, zarejestrowaną pod numerem 1060 7818 (dalej: „Olneo.pl").

§ 2
Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest O.I.R.I.X Ltd. registered adress 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, zarejestrowana pod numerem 10607818, kontakt https://olneo.pl/kontakt

Serwis - serwis internetowy Olneo.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.olneo.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością O.I.R.I.X Ltd, mający na celu łączenie ze sobą podróżników z Polski i ze świata w celu wspólnego podróżowania, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcjonalności.

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem, której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna (osoba małoletnia, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie). Użytkownicy reprezentujący firmy komercyjne lub organizatorów wyjazdów komercyjnych zobowiązani są do założenia konta firmowego.

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie.

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem, którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z Internetu, a niebędące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Forum - przestrzeń sieciowa udostępniana Użytkownikom na łamach Serwisu, gdzie dobrowolnie publikują informacje o planowanych wyjazdach, i inne elementy. Ogłoszenie Użytkownika na Forum jest połączone z Profilem Użytkownika.

Konto Darmowe - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta w Serwisie, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika Serwisu.

Konto Extra - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy uiścili stosowną opłatę, uzyskując dostęp do dodatkowych funkcjonalności na określony okres czasu tj. dodatkowych opcji w wyszukiwarce Serwisu, widoku wszystkich nominujących, widoku wszystkich odwiedzin na Profilu Użytkownika, widoku lubiących Profil Użytkownika, ustawień preferencji prywatności, zabawę bez limitów pt."Podróż Ciemno".

Weryfikacja Konta (Zaufany Profil Podróżnika) - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy uiścili stosowną opłatę, uzyskując dostęp do dodatkowych funkcjonalności na określony okres czasu tj. nielimitowane pisanie i odczyt wiadomości, dodawanie komentarzy po zakończonym wyjeździe, dodawanie nominacji.

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora Serwisu;

Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

§ 3
Informacje podstawowe

 1. Olneo.pl jest internetowym serwisem podróżniczym prowadzonym i utrzymywanym przez Administratora, służącym do udostępniania przez Użytkowników Materiałów, w celu umożliwienia nawiązywania znajomości między Użytkownikami w celu wspólnego podróżowania.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach, a także porozumiewania się i korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, przeszukiwaniu Bazy Profili według żądanych kryteriów, przeglądaniu Profili Użytkowników itp.
 3. Serwis jest dostępny pod adresem www.olneo.pl, jak również inne strony Administratora oraz poprzez strony partnerów biznesowych, z którymi serwis jest zintegrowany.
 4. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
 5. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (małoletni, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer w wersji od 8, Google Chrome, Mozilla Firefox w wersji od 4, Opera Mini).
 7. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest O.I.R.I.X Ltd. Registered adress: England, 7 Bell Yard, London WC2A 2JR w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 4
Rejestracja w Portalu Użytkowników indywidualnych

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest rejestracja, podczas której Użytkownik musi podać swój adres e-mail i dowolnie wybrane hasło, zawierając tym samym z Olneo.pl umowę, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności Serwisu są dostępne dla Konta Darmowego w momencie przejście całego procesu rejestracji i podania wszystkich wymaganych danych, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu.
 2. Konto Extra i Weryfiakcja Konta zakładane jest na wyraźne żądanie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownicy, którzy dokonali bezpłatnej rejestracji mają możliwość wykupienia Konta Extra i Weryfikacji Konta. Użytkownik zostanie poinformowany o zasadach świadczenia usługi oraz o warunkach płatności przed wykupieniem Konta Extra i Weryfikacji Konta. Zawarcie umowy na założenie Konta Extra i Weryfikacji konta oraz zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia płatności następuje w skutek kliknięcia przez Użytkownika zamówienia Konta Extra, Weryfikacji Konta i wynikających z niego zobowiązań płatniczych. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. Olneo.pl ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy. Użytkownik może dokonać płatności, poprzez system Przelewy24.pl.
 3. Po zakończeniu płatnego okresu trwania Konta Extra Konto Użytkownika zostaje automatycznie przekształcone w bezpłatne Konto Podstawowe (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z Systemu).
 4. Po zakończeniu płatnego okresu trwania Weryfikacji Konta Konto Użytkownika zostaje automatycznie przekształcone w konto niezweryfikowane (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z Systemu).
 5. Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności płatnej tj. Konta Extra i Weryfikacji Konta po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty przez Przelewy24.pl.
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  • a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  • b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
   • I. adresu e-mail;
   • II. hasła do Konta;
   • III. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych;
   • IV. numeru telefonu.
  • c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez O.I.R.I.X Ltd wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu;
  • d) wyrażą zgodę na wykorzystywanie danych, informacji i wizerunku opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
  • e) przy założeniu Konta Darmowego wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów biznesowych.
 7. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
  • a) oświadcza, iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji);
  • c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
  • d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie, jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność

§ 5
Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora
 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  • a) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • b) promowania i reklamowania w jakiejkolwiek formie takich samych lub podobnych portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, nawiązujących swoją misją do serwisu Olneo.pl, ani prowadzenia działalności konkurencyjnej i komercyjnej wobec serwisu Olneo.pl;
  • c) Uczestnik Serwisu zamieszcza w swoim profilu, blogu lub komentarzu reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku (imię i nazwisko) czy w temacie podróży. Osoby zainteresowane reklamą na portalu Olneo.pl mogą dodać taką reklamę bezpośrednio w serwisie naciskając przyciski "Zareklamuj wyjazd", korzystając ze strony reklama lub proszone są o kontakt z Działem Reklamy w zakładce kontakt;
  • d) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  • e) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
  • f) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej do innych użytkowników serwisu;
  • g) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
 3. Zgłoszenia o incydentach naruszających niniejszy Regulamin można dokonać poprzez formularz kontaktowy https://olneo.pl/kontakt. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie (np. na Stronie Użytkownika), informacji mogących wskazywać na sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu,
 4. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż dany Użytkownik zawiesił swoja Stronę Użytkownika). Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem przysługujących Użytkownikom posiadającym aktywne konto Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

§ 6
Reklama w serwisie

 1. Reklamodawcy nie muszą zakładać konta, aby dodać reklamę, wystarczy bezpośrednio nacisnąć przycisk dodaj reklamę i uzupełnić niezbędne pola. Po dodaniu reklamy może czekać na zaakceptowanie przez administratora, sprawdza czy jest zgodna z warunkami emisji, ale może również ukazać się bez moderacji.
 2. Niedozwolone jest reklamowanie produktów pornograficznych, obrażających wizerunek innych osób i firm oraz stron, serwisów www, portali lub forum stanowiących konkurencję wobec Wyszukiwarki Podróżników Olneo.pl oraz innych rzeczy ujętych paragrafem 5
 3. Po opłaceniu reklamy serwis Olneo.pl nie dokonuje zwrotów pieniędzy w przypadku, gdy reklama zostanie zablokowana lub usunięta ponieważ nie spełnia warunków opisanych w pkt.2
 4. Reklamodawca może edytować ogłoszenie w każdej chwili, które nie będzie już moderowane pod względem załączonych zdjęć oraz opisów. Po edycji ogłoszenia, które nie będzie spełniać warunków zawartych w paragrafach 5 i 6 Administrator może zawiesić wyświetlanie reklam, tym samym zasadne jest działanie opisane w pkt.3
 5. Opłaty za dodanie reklamy znajdują się na stronie reklama.
 6. Reklamodawca, aby dodać reklamę musi mieć ukończone 18 lat.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od złożenia powiadomienia poprzez formularz kontaktowy.
 8. Emisja reklam odbywa się na podstawie Regulaminu Reklamy (pobierz)

§ 7
Prawa i obowiązki Administratora

 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Profil Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów w Serwisie). Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
 2. Konto może ponadto zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora bez powiadomienia, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  • a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  • b) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
  • c) Użytkownik w okresie 14 dni od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
  • d) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
  • e) Użytkownik działa na niekorzyść innych użytkowników dodając im niezgodnie ze stanem faktycznym nominacje, komnentarze, obraża, znęca się psychicznie, nawołuje do rasizmu w wiadomościach poczty wewnętrzej serwisu, czy też na kanałach ogólnych typu forum etc.
  • f) Użytkownik, który posiadał zakupione pakiety Konta Extra / Profilu Zaufanego i w trakcie ich trwania został zablokowany lub usunięty z serwisu przez Administratora, traci możliwość odzyskania lub zwrotu części zapłaconych pieniędzy z niewykorzystanych pakietów;
 3. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 4. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
 5. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 6. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
 11. Administrator może zlecić świadczenie części lub całości usług firmom trzecim, jedynie w przypadku, gdy Użytkownicy Serwisu nie poniosą żadnych strat  z tego tytułu.
 12. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 13. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

§ 8
Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy https://olneo.pl/kontakt
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Spory pomiędzy Olneo a konsumentem dotyczące Konta Extra lub Weryfikacja Konta (zaufany profil) mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9
Utrata prawa do odstąpienia od Umowy

 1. Administrator informuje, iż: W przypadku płatnej Usługi Konto Extra lub Zaufany Profil Podróznika rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Konto Extra lub Zaufany Profil Podróznika oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Konto Extra lub Zaufany Profil Podróznika przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia, co oznacza, że po wpłynięciu płatności, jeśli Użytkownik chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)).

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy https://olneo.pl/kontakt.
Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki mechanizmu przechowywania lub dostępu cookie w Twojej przeglądarce.